20.08.2011 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN YENİ GÜMRÜK KANUNU

20.08.2011 Tarihinde yürürlüğe giren 4458 sayılı gümrük kanununun bazı maddelerinin uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
BEŞİNCİ KISIM

Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller

BİRİNCİ BÖLÜM

Önemli değeri olmayan eşya posta veya hızlı kargo yoluyla gelen eşya

Madde 45-(1)Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta yada hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen bedeli 75euro’yu geçmeyen eşyaya muafiyet tanınır.

(2)Muafiyetin aynı kişi tarafından kullanılmasının süreklilik arz ettiğinin tespiti halinde muafiyetin kullanımına sınırlama getirilebilir.

(3)Birinci fıkra kapsamındaki eşyanın cins, nevi, nitelik, miktar ve kıymetine ilişkin düzenleme yapmaya Bakanlık yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gerçek Kişilerce Serbest Dolaşıma Sokulacak Diğer Eşya

Yolcular Tarafından Serbest Dolaşıma sokulan eşya ve vergileri ödenmek suretiyle Yolcu beraberinde veya Posta yoluyla yada Hızlı Kargo taşımacılığı yoluyla Serbest Dolaşıma sokulacak eşya

Made 59(1)Transit yolcular hariç olmak üzere, yolcu beraberinde getirilip serbest Dolaşıma sokulan gayri ticari nitelikteki, kişisel ve ailevi kullanıma mahsus veya hediye edilmek üzere getirilen eşyaya muafiyet tanınır.

(2)Kara Hudut kapısından diğer ülkelere giden yolcular ,seyahat ettikleri ülkede en az üçgün geçmeden kara hudut kapısından dönmeleri halinde, yolcular için öngörülen muafiyet hakkından yararlandırılamazlar.

VERGİLERI ÖDENMEK SURETİYLE YOLCU BERABERİNDE VEYA POSTA YOLUYLA YADA HIZLI KARGO TAŞIMACILIGI YOLUYLA SERBEST DOLAŞIMA SOKULACAK EŞYA.

Madde 62(1)Önemli değeri olmayan eşya ve yolcu beraberinde getirilen hediyelik eşya muafiyeti hükümleri saklı kalmak üzere, her bir sevkiyat yada 18 ve daha yukarı yaştaki her bir yolcu için kıymeti 1500euro’yu aşmayan ticari miktar ve mahiyette olmayan ve ağırlığı 30 kg’ ı aşmayan eşyanın,

a).Avrupa Birliği Ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %18

b).Diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20 oranında ve kıymeti üzerinden tek ve maktu vergi tahsil edilmektedir.

06.07.2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2011-39 sayılı genelgeye istinaden
Posta yada hızlı Kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyalarda 75euro muafiyeti bir yıl içerisinde kişi başına en fazla beş kere kullanılabilir. Bunu aşan gönderilerde ise eşyanın kıymeti 75euro altında dahi olsa maktu vergiye tabi tutulur.

Posta yada hızlı kargo taşımacılığı yoluyla Bitkisel Gıda, Sporcu içeceği, Sporcu gıdaları ve benzeri mamullerin getirilmesi muafiyet kapsamında yapılamamakta olup kıymetine ve miktarına bakılmaksızın genel hükümler çerçevesinde, men gümrük ve dış ticaret mevzuatının ilgili hükümleri uygulanarak yurda girişine izin verilir.

Ancak bu kapsamdaki ürünleri doktor tavsiyesi ile kullanan kişilerin, hastalıklarına dair resmi hastaneden alınmış ve raporu veya dokturun önerdiğine dair bir reçeteyi ,milli sporcuların ıse Milli Sporcu belgesini ilgili gümrük idaresine ibraz etmeleri halinde söz konusu ürünleri posta ve hızlı kargo yoluyla getirmelerine izin verilir.

Posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla Kozmetik Ürünlerin getirilmesi muafiyet kapsamında yapılamamakta olup kıymetine ve miktarına bakılmaksızın genel hükümler çerçevesinde merı gümrük ve dış ticaret mevzuatının ilgili hükümleri uygulanarak yurda getirilebilir.